top of page

SI Consultings erfarna konsulter hjälper dig med IFRS 9 – redovisning av finansiella instrument.

IFRS 9 Finansiella instrument ersätter IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. Standarden innehåller nya principer för klassificering och värdering av finansiella tillgångar. Avgörande för hur värdering ska ske baseras dels på företagets syfte med att inneha tillgången (”business model”), dels det finansiella instrumentets kontraktsenliga kassaflöden (”contractual cash flows”). IFRS 9 träder ikraft den 1 januari 2018.

Vill du veta mer?

Kontakta Caroline pettersson

bottom of page